Chuỗi Hội thảo Năng cao Năng lực Số 2022

chuỗi hội thảo nâng cao năng lực số năm 2022

Tổ chức bởi EduPortal Vietnam và các Đối tác


Nội dung chia sẻ

  • Quá trình chuyển đối số trong quản lý và trong công tác dạy và học mang lại hiệu quả rõ ràng mà học sinh chính là đối tượng được hưởng nhiều lợi ích nhất.
  • Việc chuyển đối số trong quản lý và giảng dạy sẽ yêu cầu những năng lực lãnh đạo, năng lực tài nguyên, và năng lực học tập gì?
  • Những nội dung và ví dụ cụ thể từ giáo dục Mỹ để giúp các nhà quản lý, nhà chính sách, giáo viên và nhân viên liên quan thấy được vai trò và trách nhiệm của mình trong quá trình chuyển đổi số. 

Scroll to Top